Hotline 1900.099.915 / 0255 3713555

Đào tạo liên tục

18-01-2024

Kế hoạch đào tạo liên tục năm 2024

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;