Hotline 1900.099.915 / 0255 3713555

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Sau 5 năm thành lập và phát triển, trải qua nhiều sự thay đổi, cho đến nay, sơ đồ tổ chức Bệnh viện Phúc Hưng (đã được cập nhật đến tháng 11/2023) là biểu đồ trực quan mô tả về cấu trúc quản trị và hệ thống quản lý của bệnh viện. Sơ đồ dưới đây sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến cấp bậc quản lý, bộ phận, chức năng, mối quan hệ cũng như quyền hạn và trách nhiệm của từng thành viên trong bệnh viện. Khi đó, khách hàng sẽ có góc nhìn tổng thể hơn về cấu trúc quản trị tại Bệnh viện. 

 


TAG: